Chat with us, powered by LiveChat
Chương trình
Chương trình Liên kết của Đại học Kinh tế - Luật,  ĐH Quốc Gia TP.HCM và trường Đại học Birmingham City, Anh Quốc đào tạo 2 ngành thạc sỹ Quản trị Kinh Doanh Quốc tế và ngành Quản Trị và Tài Chính.

Chương trình Liên kết của Đại học Kinh tế - Luật,  ĐH Quốc Gia TP.HCM và trường Đại học Birmingham City, Anh Quốc đào tạo 2 ngành cử nhân Quản trị Kinh Doanh Quốc tế và ngành Tài Chính Quốc Tế.

Chương trình Liên kết của Đại học Kinh tế - Luật,  ĐH Quốc Gia TP.HCM và trường Đại học Birmingham City, Anh Quốc đào tạo 2 ngành liên thông Quản trị Kinh Doanh Quốc tế và ngành Tài Chính Quốc Tế.