Registration ends in

-53Days -1Hours -48Minutes -44Seconds

Đại Học Công Nghệ

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN ĐẠI HỌC

Cử Nhân Đại Học ngành Khoa Học Máy Tính

Chương trình Cử nhân đại học ngành Khoa học máy tính là chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn có tấm bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh và sẵn sàng cho các vị trí Kỹ sư máy tính ở cấp độ quốc tế…

Cử Nhân Đại Học ngành Mạng Máy Tính và An Toàn Thông Tin

Chương trình Cử nhân đại học ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin là chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn có tấm bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh và sẵn sàng cho các vị trí Kỹ sư về Mạng máy tính và Ao toàn thông tin ở cấp độ quốc tế…

Cử Nhân Đại Học ngành Kinh Doanh Quốc Tế

Chương trình Cử nhân đại học ngành Kinh doanh Quốc tế là chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn có tấm bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh và sẵn sàng cho các vị trí kinh doanh ở cấp độ quốc tế…

Cử Nhân Đại Học ngành Tài Chính Quốc Tế

Chương trình Cử nhân đại học ngành Tài chính Quốc tế là chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn có tấm bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh và sẵn sàng cho các vị trí kinh doanh ở cấp độ quốc tế…

CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN ĐẠI HỌC

Điền thông tin theo form dưới đây: