chương trình Cử Nhân ĐẠI HỌC
Chương trình Cử nhân đại học ngành Kinh doanh Quốc tế là chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn có tấm bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh và sẵn sàng cho các vị trí kinh doanh ở cấp độ quốc tế...

Chương trình Cử nhân đại học ngành Tài chính Quốc tế là chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn có tấm bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh và sẵn sàng cho các vị trí kinh doanh ở cấp độ quốc tế...

Chương trình Cử nhân đại học ngành Khoa học máy tính là chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn có tấm bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh và sẵn sàng cho các vị trí Kỹ sư máy tính ở cấp độ quốc tế...
Chương trình Cử nhân đại học ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin là chương trình đặc biệt dành cho các học sinh muốn có tấm bằng đại học quốc tế, thành thạo tiếng Anh và sẵn sàng cho các vị trí Kỹ sư về Mạng máy tính ở cấp độ quốc tế...

Nhận Cẩm Nang Các Chương Trình Đại Học 2020

Điền thông tin theo form dưới đây: