Chat with us, powered by LiveChat
ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
50% giáo viên giảng dạy là người nước ngoài đến từ các nước trên thế giới được ĐH Birmingham City Anh Quốc chấp nhận đào tào tại Việt Nam, 50% giáo viên giảng dạy đến từ Đại Học Kinh Tế Luật giàu kinh nghiệm.

THẠC SĨ
Nguyễn Thị Phượng

University of Gloucestershire - UK
THẠC SĨ
Todd Endres

University of California - US
THẠC SĨ
Alan Jhartnett

National University Galway - Ireland