Các chương trình Thạc Sĩ 
Postgraduate Taught - MBA
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Quốc tế được xây dựng dựa trên nền tảng giáo dục và phát triển quản trị quốc tế. Các học phần của chương trình được xây dựng trên bối cảnh quốc tế toàn diện, cho phép học viên khám phá và khai thác các nội dung cốt lõi của học phần trong môi trường toàn cầu và đa văn hóa...

Postgraduate Taught - MSc
Thạc sĩ Quản trị và Tài chính là một trong những chương trình đào tạo hàng đầu được công nhận và kiểm định bởi Chartered Management (CMI). Chương trình được xây dựng để đào tạo cho học viên những kỹ năng thiết yếu để trở thành một nhà quản lý quốc tế thành công trong lĩnh vực tài chính...